Obchodní podmínky po dobu trvání mimořádné situace v souvislosti s Covid-19

Vzhledem k současné mimořádné situaci v souvislosti s šířením koronaviru Covid-19 přistupuje TRŽAN lahůdky s.r.o. k úpravě dodacích podmínek tak, aby se minimalizoval fyzický kontakt mezi Zákazníkem a kurýrem při předání nákupu a omezilo se tak riziko šíření této nemoci.
Ustanovení těchto TRŽAN podmínek (dále jen „DP“) mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti TRŽAN (dále jen „VOP“). Ostatní skutečnosti neupravené těmito DP, se nadále řídí VOP. Zkratky, tj. slova uvedená s počátečním velkým písmenem, mají stejný význam jako ve VOP, kde jsou definovány.
Tyto DP jsou platné a účinné do odvolání ze strany TRŽAN.
I. Bezkontaktní doručení
Dočasně se nahrazuje znění čl. 2.8 VOP tímto zněním:
2.8. Kupní smlouva mezi TRŽANEM a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky Zákazníkovi nebo jeho zástupci. Předáním zboží se rozumí doručení zboží z Objednávky na místo dohodnuté mezi kurýrem TRŽANU a Zákazníkem či jeho zástupcem. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje na doručovací adrese uvedené Zákazníkem a která kurýrovi, tj. osobě, která Zákazníkovi zboží za TRŽAN předává, věrohodně prokáže svou totožnost.
Předání zboží z Objednávky proběhne bez fyzického kontaktu mezi kurýrem TRŽANU a Zákazníkem či jeho zástupcem (dále jen „Bezkontaktní doručení“), a to následovně:
1. Kurýr bezprostředně před doručením zboží z Objednávky telefonicky kontaktuje Zákazníka, oznámí mu příjezd na jím určenou doručovací adresu a domluví se na vhodném místě, kde kurýr umístí zboží tak, aby nedošlo k fyzickému kontaktu mezi kurýrem a Zákazníkem. Pokud Zákazník neodpoví na telefonát, může se kurýr pokusit kontaktovat jej zazvoněním na domovní zvonek, pokud je to možné a vzhledem k situaci vhodné.
2. V případě, že je doručováno zboží, u něhož je podmínkou pro nákup minimální věk 18 let, a to buď na základě právních předpisů nebo pokud je tak určeno ze strany TRŽANU, je Zákazník povinen nejprve věrohodně prokázat kurýrovi TRŽANU svou totožnost včetně svého věku také bez fyzického kontaktu s kurýrem dle aktuálních možností – například přes prosklené vstupní dveře či okno. Pokud není možné takto prokázat totožnost Zákazníka včetně jeho věku, nebude takové zboží předáno. Toto obdobně platí pro zástupce Zákazníka či jakoukoliv osobu přebírající nákup za Zákazníka.
3. Kurýr TRŽANU následně doručí zboží z Objednávky na místo dohodnuté předem se Zákazníkem k předání, obvykle před první uzamykatelné vstupní dveře, branku, vrata, apod. na doručovací adrese. Zákazník si zboží z Objednávky vyzvedne bezprostředně poté, co kurýr místo opustí.
V případě, že není možné navázat kontakt se Zákazníkem nebo Zákazník nespolupracuje při předání zboží a není tak možné zboží doručit postupem popsaným výše, považuje se taková situace za storno Objednávky v souladu s čl. 3 VOP.
II. Pozastavení zpětného výkupu vratných obalů a zpětného odběru papírových tašek k recyklaci
Dočasně také bohužel pozastavujeme zpětný výkup vratných obalů a zpětný odběr papírových tašek k recyklaci.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu rozvoz.trzan.cz vyvinutém, registrovaném a prozvozovaném obchodní společnosti TRŽAN lahůdky s.r.o., IČ: 248 44 900, se sídlem Stankovksého 1285/42 250 88 Čelákovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179719 (dálejen „ TRŽAN“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu rozvoz.trzan.cz (dále jen „VOP“).
I. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek
1.1. Tyto VOP TRŽANu upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb TRŽANu (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi TRŽANem a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu rozvoz.trzan.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u TRŽANu službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.
1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu rozvoz.trzan.cz možný (to se týká zejména u alkoholických a/nebo tabákových výrobků).
1.3. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb TRŽANu propagovaných na internetovém portálu rozvoz.trzan.cz Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je TRŽANem archivována a není Zákazníkovi přístupná.
1.5. TRŽAN může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. TRŽAN informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.rozvoz.trzan.cz ,případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.
II. Uzavření Smlouvy mezi TRŽANem a zákazníkem
2.1. TRŽAN na internetovém portálu rozvoz.trzan.cz propaguje službu/y a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby/eb a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby/eb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.
2.2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby/eb TRŽANu za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.rozvoz.trzan.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.rozvoz.trzan.cz
2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.rozvoz.trzan.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.
2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči TRŽANu a proto zaručuje následující:
a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu rozvoz.trzan.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,
c) veškeré údaje, které poskytuje TRŽANu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,
e) se před zahájením užívání internetového portálu rozvoz.trzan.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,
f) zboží na internetovém portálu rozvoz.trzan.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména alkoholické a/nebo tabákové výrobky).
2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 600 Kč (včetně DPH) a bez poplatku za dopravu dle článku 6. odst. 6.5 těchto VOP. Váhový limit na objednávku je 50 kg.
2.6. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník TRŽANu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. TRŽANneprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
2.7. TRŽAN je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
2.8. Kupní smlouva mezi TRŽANem a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za TRŽAN předává, věrohodně prokáže svou totožnost.
2.9. Aby mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy, Zákazník nikdy nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, při předání zboží, neboť vzhledem k tomu, že Zákazník má právo v okamžiku předání zásilky zboží od Smlouvy odstoupit nebo provést storno Objednávky nebo jejich částí (viz níže) a tedy určité zboží neodebrat (Smlouva je uzavřena až převzetím zboží), musela by se na místě provádět oprava daňového dokladu, a to v okamžiku převzetí a předání zboží není technicky a časově možné provést. Z tohoto důvodu bude Zákazníkovi pouze předán dodací list se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou. Daňový doklad bude následně zákazníkovi zaslán emailem na jeho emailovou adresu.
2.10. TRŽAN je oprávněn prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je TRŽAN oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.
2.11. Zákazník bere na vědomí, že TRŽAN není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu rozvoz.trzan.cz.
2.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.
III. Změna a Storno Objednávky
3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem rozvoz.trzan.cz , její změna je možná pouze, pokud se TRŽAN ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné pouze telefonicky na 326992266 nejpozději do 10:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem TRŽANu) pouze adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.
3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu.
3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená kauce Nákupu poukázána na účet Zákazníka uvedený ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu) a pokud TRŽAN zboží již vyexpedoval, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je TRŽAN oprávněn započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.
IV. Bezpečnost
4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.
4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu TRŽAN informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je TRŽAN oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. TRŽAN neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.
V. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží
5.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat TRŽANu na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za TRŽAN předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).
5.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za TRŽAN předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy TRŽANu telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu rozvoz.trzan.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu TRŽAN bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. TRŽAN vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který TRŽAN nabízí, vrátí TRŽAN Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. TRŽAN uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, TRŽAN není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží TRŽANu odeslal. TRŽAN převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání TRŽANu, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že TRŽAN je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je TRŽAN oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.
VI. Cena Nákupu a platební podmínky
6.1. Cenu Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy se platí formou kauce při dokončení Objednávky a Zákazník je může uhradit pouze bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány COMGATE(dále jen „Kauce“). Před zaplacením Kauce na cenu za Nákup není TRŽAN povinen zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat.
6.2. Cena Nákupu je splatná při předání zboží z Objednávky. Na zaplacení ceny Nákupu se použije Kauce a případný přeplatek se Zákazníkovi vrátí na účet, ze kterého Kauci zaplatil; nedoplatek Zákazník nedoplácí. Závazek Zákazníka k úhradě ceny Nákupu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.
6.3. TRŽAN vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Nákupu daňový doklad na e-mailovou adresu Zákazníka.
6.4. Zákazník má prostřednictvím internetového portálu rozvoz.trzan.cz možnost objednávat pouze určitý počet kusů zboží (týkající se zejména ovoce a zeleniny – např. kusového ovoce– jablka apod.) namísto váhového množství, TRŽAN se zavazuje vždy dodávat požadovaný počet kusů zboží.
6.5. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v den, co byla učiněna Objednávka zboží, je uvedena na webové stránce rozvoz.trzan.cz .
6.6. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.
VII. Odpovědnost a záruky
7.1. TRŽAN odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. TRŽAN tak odpovídá Zákazníkovi, že služba/zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba/ zboží byla vadná již při převzetí.
7.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu TRŽAN nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že TRŽAN nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je TRŽAN zavázán, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u TRŽANu, u kterého zboží bylo koupeno. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu TRŽAN v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
7.4. TRŽAN nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.
7.5. Zákazník souhlasí, že TRŽAN nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu rozvoz.trzan.cz . TRŽAN nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu rozvoz.trzan.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu rozvoz.trzan.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
7.6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a TRŽAN dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně TRŽAN vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky TRŽANu anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.
VIII. Vratné zálohované obaly
8.1. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.
8.2. Zálohované obaly je možno vracet přímo řidiči rozvozu, Zákazník však musí na tuto skutečnost TRŽAN upozornit při objednávce zboží. Zákazník však není oprávněn uplatnit jakýkoliv kupón za vrácené zálohované lahve prostřednictvím Služby.
IX. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky
9.1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a TRŽAN je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.
9.2. TRŽAN si vyhrazuje totéž omezení a tatáž práva zavést také u alkoholických výrobků.
9.3 TRŽAN si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.
X. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran
10.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál rozvoz.trzan.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál rozvoz.trzan.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál rozvoz.trzan.cz
10.2. Přístup a užití internetového portálu rozvoz.trzan.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.
10.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu rozvoz.trzan.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na prozvoz internetového portálu rozvoz.trzan.cz Internetový portál rozvoz.trzan.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků TRŽANu a který je v souladu s jeho určením.
10.4. Zákazník užívá internetový portál rozvoz.trzan.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu rozvoz.trzan.cz jsou pouze ilustrativní.
10.5. TRŽAN neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu rozvoz.trzan.cz , tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál rozvoz.trzan.cz , neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.
10.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu rozvoz.trzan.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí TRŽANu, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. TRŽAN se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálurozvoz.trzan.cz je nezávadný.
10.7. TRŽAN si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu rozvoz.trzan.cz .
10.8. TRŽAN není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
XI. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním
11.1. Jak TRŽAN zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat TRŽAN o změně ve svých osobních údajích.
XII. Doručování a převzetí
12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím prozvozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.
12.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím prozvozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím prozvozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u prozvozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
XIII. Závěrečná ustanovení
13.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu rozvoz.trzan.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a TRŽANem je místně příslušným soudem soud podle sídla TRŽANu.
13.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a TRŽANem může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
13.3. TRŽAN je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
13.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
XIV. Kontaktní údaje zákaznické podpory:
• Internetový portál/ rozvoz.trzan.cz
• Zákaznická telefonická linka:+ 420 326 993 953, 326 992 233
Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na rozvoz@trzan.cz Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.
Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti změnou původních všeobecných obchodních podmínek projektu TRŽAN lahůdky s.r.o., a to dnem
1.4. 2020.